ΕΜΕΚ A.E. ΕΣΠΑ Image

Υγεία, Ασφάλεια & Περιβάλλον

Ό όμιλος ΕΜΕΚ με σεβασμό στο άνθρωπο και το περιβάλλον ανέπτυξε και εφαρμόζει συστήματα ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018.

Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

Στον Όμιλο ΕΜΕΚ στοχεύουμε στη δημιουργία και διατήρηση ενός ασφαλούς και Υγιεινού περιβάλλοντος εργασίας για όλους τους εργαζόμενους είτε δουλεύουν στις εγκαταστάσεις μας είτε στα έργα που αναλαμβάνουμε.
Δεσμευόμαστε για τη συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία Υγιεινής και Ασφάλειας και προτρέπουμε τους εργαζομένους μας να δουλεύουν με υπευθυνότητα προσέχοντας τόσο την ατομική τους ασφάλεια όσο και την ασφάλεια των συναδέλφων τους.
Στοχεύοντας σε ΜΗΔΕΝ ατυχήματα, αναλαμβάνουμε σειρά δράσεων για να υποστηρίξουμε και να προβάλλουμε αυτό το στόχο στους ανθρώπους μας:
 • H EMEK A.E. είναι πιστοποιημένη με ISO 45001:2018.
 • Παρέχουμε εκπαίδευση σε κάθε νεοεισερχόμενο στην εργασία σε θέματα ασφάλειας.
 • Παρέχουμε σε όλο το προσωπικό τα απαραίτητα Μέτρα Ατομικής Προστασίας και την εκπαίδευση για τη σωστή χρήση τους.
 • Αναλύουμε τους κινδύνους που πιθανόν να δημιουργηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών , ώστε οι εργαζόμενοι να τους αναγνωρίζουν και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
 • Διοργανώνουμε εκπαιδεύσεις ασφάλειας για όλο το προσωπικό σε τακτική βάση.
 • Επιβραβεύουμε τις ασφαλείς συμπεριφορές αναγνωρίζοντας την προσπάθεια που καταβάλουν οι άνθρωποί μας.

Για να διαβάσετε την Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας κάντε click εδώ.

Περιβάλλον

Ο όμιλος ΕΜΕΚ, ενεργώντας με υπευθυνότητα, έχει αναπτύξει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης στοχεύοντας στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων του.
Στα πλαίσια του συστήματος αυτού:
 • H EMEK A.E. είναι πιστοποιημένη με ISO 14001:2015
 • Εφαρμόζουμε αυστηρά την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες για τη λειτουργίας μας.

 • Εκπονούμε και εφαρμόζουμε σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων για όλες τις δραστηριότητές μας.

 • Διαχωρίζουμε τα στερεά απόβλητά μας στην «πηγή» σε ανακυκλώσιμα, απορρίμματα και απόβλητα προς ειδική διαχείριση. Η διαχείριση των αποβλήτων μας, γίνεται από αδειοδοτημένες εταιρείες.

 • Επενδύουμε σε εξοπλισμό μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης.

 • Αντικαθιστούμε τα οχήματα που χρησιμοποιεί το προσωπικό μας με οχήματα χαμηλότερων εκπομπών, φιλικότερα προς το περιβάλλον.

 • Εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας σε τακτική βάση στη χρήση των περιβαλλοντικά βέλτιστων πρακτικών στην εργασία, μαθαίνοντας τους να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και τις επιπτώσεις τους.

 • Διενεργούμε Περιβαλλοντικές μετρήσεις όπου απαιτείται.

Για να διαβάσετε την Περιβαλλοντική Πολιτική κάντε click εδώ.