Οικονομικά Στοιχεία

Τα οικονομικά στοιχεία της ΕΜΕΚ Α.Ε.

Ανακοίνωση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της εταιρίας ΕΜΕΚ Α.Τ.Ε από την εταιρία ΕΜΕΚ Α.Ε

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016