ΕΜΕΚ A.E. ΕΣΠΑ Image

Ενεργειακός και Πετρελαϊκός Τομέας

Δραστηριοποιούμαστε στους τομείς της Ενέργειας, των Διυλιστηρίων και του Φυσικού Αερίου από το 1996.

Παρουσίαση

Κατασκευή Εξοπλισμού

Η εταιρεία μελετά και κατασκευάζει εξοπλισμό διυλιστηρίων, αποθήκευσης καυσίμων, χημικής βιομηχανίας και μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Διαθέτει πιστοποιητικά ASMEU-Stamp, ASMES-Stamp, PED 97/23/EC. Ενδεικτικά, ο εξοπλισμός που κατασκευάζει η εταιρεία συμπεριλαμβάνει: Δοχεία υπό πίεση, Δεξαμενές, Στήλες, Αντιδραστήρες, Σωληνώσεις, Λέβητες, Εναλλάκτες.

 

Ανάληψη Ολοκληρωμένων Έργων

Αναλαμβάνουμε έργα είτε «με το κλειδί στο χέρι» είτε ως κύριος εργολάβος, παρέχοντας υπηρεσίες μελέτης, σχεδιασμού, προμήθειας, προκατασκευής, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία εγκαταστάσεων στους συγκεκριμένους τομείς. Ενδεικτικά τα έργα που συμμετέχει και υλοποιεί η εταιρεία αφορούν:

  • Θερμικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς
  • Διυλιστήρια, Νέες Μονάδες & Ανακατασκευές
  • Σταθμούς Συμπίεσης Φυσικού Αερίου
  • Μετρητικούς Σταθμούς και Βανοστάσια Δικτύων Φυσικού Αερίου
  • Κρυογενικές Εγκαταστάσεις
  • Δίκτυα Σωληνώσεων
  • Κατασκευή & Ανέγερση Δεξαμενών Σύμφωνα με το Πρότυπο API 650

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες συντήρησης σε μονάδες όλων των παραπάνω τομέων, συμμετέχοντας σε ετήσιες προγραμματισμένες συντηρήσεις και ανακατασκευές διαθέτοντας πιστοποιητικό NBBIR-Stamp.